Predtretman – priprema vode- jonska izmena

 

 

Predtretman obuhvata hemijsku pripremu vode koja u zavisnosti od zahteva za kvalitet vode u datom termoenergetskom postrojenju ili u zavisnosti od kvaliteta raspoložive vode na toj lokaciji može biti :

 

- omekšavanje,

 

- dekarbonizacija ,

 

- demineralizacija i reverzna osmoza.

 

Omekšavanje je najednostavniji i najjeftiniji tretman za dobijanje vode uslovno zadovoljavajućeg kvaliteta za neko termoenergetsko postrojenje.Omekšavanjem se uklanjaju soli kalcijuma i magnezijuma tj. svi joni kalcijuma i magnezijuma se zamenjuju natrijumovim jonima.

 

Ukoliko proces projektovanog postrojenja ne zahteva vodu višeg kaliteta uvek je iz ekonomskih razloga preporučljivo odabrati omekšavanje.

 

Ukoliko u vodi ima previše bikarbonata koji mogu uticati na preveliko odmuljavanje ili odsoljavanje kotla mora se uvesti složeniji tretman vode a to je dekarbonizacija. Ovim tretmanom vode dobija se bolji kvalitet. Uklanjaju se bikarbonati i dobija se manja provodljivost ali se i dalje zadržavaju silikati. Ovaj tretman je ekonomski isplativiji ako je proračun procenta odmulja i enegretskog gubitka veći od cene koštanja investicije i rada ove pripreme.

 

Složeniji postupak od postupka dekarbonizacije je demineralizacija. Demineralizacijom se uklanjaju sve soli iz vode, a takođe i silicijum, i dobija se samo voda sa malom provodljivošću. Demiralizacija se može izvesti različitim kombinacijama jonske izmene. Demineralizovana vode se može dobiti i postupkom reverzne osmoze. Demineralizacija je takođe preporučena ukoliko proces zahteva takav kvalitet vode, ili ako je ekonomska analiza pokazala da je to najisplativiji postupak pripreme.