Sistemi daljinskog grejanja

daljinsko grejanjeDaljinsko grejanje je najbolji način grejanja naselja kako u svetu tako sve više i kod nas. Distributivna mreža sardži veliku količinu voda koja je od esencijalnog značaja za funkcionisanje sistema i za predaju toplote. Korozija i naslage koje mogu nastati u sistemu imaju ruimirajući efekat i potrebno je prilagoditi kvalitet vode kako do toga ne bi došlo.

Prisustvo tvrdoće prouzrokuje pojavu kamenca i čvrstih naslaga na zagrejnim površinama. Čvrste naslage u kotlu smanjuje prenos toplote i konsekventno povećava potrošnju energenta, jer je potrebno postići veću temperaturu sa plameno dimne strane da bi se postigla potrebna temperatura vode na izlazu iz kotla.

Povećana potrošnja energenta koja će se pojaviti zavisi od debljine i prirode naslage i obično je nivou od 10% ako je debljina naslage 1mm. Povećanjem temperature na zagrejnoj površini dolazi i do pregrevanja kotlovskog materijala, pa može doći do promene strukture materijala i potrebe za zamenom kotlovskih cevi.

Usled prisustva čvrstih naslaga periodično se vrši hemijsko pranje kotla kako bi se one otklonile. Konsekventno, hemijsko čišćenje kotla sa sobom povlači i oštećenje materijala u kotlu kao i konačno prouzrokovanje potrebe za remontom, tj. smanjenjem životnog veka kotla.

Kao rezultat neadekvatnog kvaliteta vode u sistemu će doći do stvaranja mulja i njegovo zadržavanje i očvrćavanje na pojedinim karakterističnim tačkama distributivnog sistema.

Stabilnost magnetitnog sloja koji je osnova za sprečavanje nastajanja korozije u sistemu je u zavisnosti od pH vrednosti vode u cirkulaciji. Viša pH vrednost je povoljna za stvaranja i očuvanje magnetitnog sloja na površini čelika ali je visina ograničena prisustvom drugih materijala u sistemu.

Svi ovi i još mnogi problemi sa funkcionisanjem sistema daljinskog grejanja se rešavaju adekvatnim kvalitetom vode u cirkulaciji i njenim kondicioniranjem.

Kondicioniranje podrazumeva :

1. Doziranje kompleksnog sredstva za kondicionirane

2. Filtriranje vode u cirkualciji filterom delimičnog toka koja ima i magnetni i nemagnetni deo

3. Redovnim periodičnim kontrolama kvaliteta i nivoa korozije u sistemu

Kvalitet vode u sistemu daljinskog grejanja je dat u tabeli:

Preporuke za napojnu i cirkulacionu vodu

Napojna voda

Parametri

Cirkulaciona voda

Omekšana voda

Demineralizovana voda

Omekšana voda

Demineralizovana voda

bistra bez boje

bistra bez boje

Izgled

bistra

bistra

bez

Bez

Miris

bez

bez

< 5 mg/l

< 1 mg/l

Čestice

< 10 mg/l

< 1 mg/l

9,8 ± 0,2

9,8 ± 0,2

pH vrednost (*)

9,8 ± 0,2

9,8 ± 0,2

cca. kao tvrda voda

< 10

Konduktivitet µS/cm

< 1500

< 25

< 0,1

< 0,01

Preostala tvrdoća odH

< 0,02 mg/l

< 0,02 mg/l

< 0,1/10 mg/l

< 0,1/10 mg/l

Sadržaj kiseonika/ugljen-dioksida

< 0,02 mg/l

< 0,02 mg/l

bez

Bez

Sadržaj ulja i masti

< 1 mg/l

< 1 mg/l

< 300 mg/l

< 0,1 mg/l

Sadržaj hlorida Cl- (**)

< 300 mg/l

< 3,0 mg/l

---

< 0,1 mg/l

Sadržaj sulfata SO4-

---

< 1,0 mg/l

< 0,05 mg/l

 

Ukupna količina gvožđa Feuk.

< 0,1 mg/l

< 0,05 mg/l

< 0,05 mg/l

< 0,01 mg/l

Ukupna količina bakra Cuuk.

< 0,02 mg/l

< 0,01 mg/l

bez zvaničnog standarda

bez zvaničnog standard

Bakteriološka granica (***)

bez zvaničnog standarda

bez zvaničnog standarda

* Nije preporučljivo regulisati pH vrednost amonijakom jer se time korozija bakra i bakarnih legura rapidno povećeva pri pH vrednosti iznad 9,0.

**   Kako je nerđajući čelik često u upotrebi u sistemima daljinskog grejanja danas, treba naglasiti da će sadržaj hlorida iznad 7 mg/l na povišenim temperaturama (94°C i 108°C) prouzrokovati koroziju na AISI 304 i 316 čeliku.

*** Obratiti pažnju ako voda miriše na otpadnu, ako se u filterima pojavi mulj ili se primeti neobično povećanje potrošnje hemikalija.